2023 സെപ്റ്റംബർ 16 നു ജയ്ഗിരി പള്ളിയിൽ റവ. ഫാ. ഡോ. ജോസഫ് തടത്തിൽ പ്രോട്ടോസിഞ്ചെല്ലൂസ് പാലാ രൂപത (GEM Grand Eucharistic Mission 2023) തുടക്കം കുറിച്ചു.

2023 സെപ്റ്റംബർ 16 നു ജയ്ഗിരി പള്ളിയിൽ റവ. ഫാ. ഡോ.   ജോസഫ് തടത്തിൽ പ്രോട്ടോസിഞ്ചെല്ലൂസ് പാലാ രൂപത (GEM Grand Eucharistic Mission 2023) തുടക്കം കുറിച്ചു.