ഡബ്ള്യു. എച്ച്. ഒ. യിൽ വത്തിക്കാന് സ്ഥിരം നിരീക്ഷക പദവി

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ വത്തിക്കാന് സ്ഥിരം നിരീക്ഷക പദവി നൽകി. മേയ് 31 നു  പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിലാണ് നടപടി.  ഡബ്ള്യു. എച്ച്. ഒ. യിൽ അംഗമല്ലാത്ത വത്തിക്കാന് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കാനും നടപടികൾ നിരീക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും. വോട്ടിംഗിന്‌ അവകാശമില്ല.