2024 എസ്.എം.വൈ.എം. – കെ.സി.വൈ.എം. പാലാ രൂപതയെ ഇവർ നയിക്കും

പ്രസിഡന്റ് – എഡ്വിൻ ജോസി ( കീഴൂർ യൂണിറ്റ്)

വൈസ് പ്രസിഡന്റ് – റ്റിൻസി ബാബു ( പൂവരണി യൂണിറ്റ്)

ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡന്റ് – മാർട്ടിൻ വി. രാജു ( ഉള്ളനാട് യൂണിറ്റ്)

ജനറൽ സെക്രട്ടറി – മിജോ ജോയി (മണ്ണയ്ക്കനാട് യൂണിറ്റ്)

സെക്രട്ടറി – ലിൻസെൻ ബ്ലസ്സൻ (വാരിയാനിക്കാട് യൂണിറ്റ്)

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി – ബിൽനാ സിബി ( ഗാഗുൽത്താ യൂണിറ്റ്)

ട്രഷറർ – അൻവിൻ സോണി (പാലാക്കാട് യൂണിറ്റ്)

KCYM State Syndicate – ഡിബിൻ ഡോമിനിക് (കുറവിലങ്ങാട് യൂണിറ്റ്) [nominated post]

KCYM State Syndicate – റിയാ തെരേസ് ജോർജ് (വെള്ളികുളം യൂണിറ്റ്) [nominated post]

SMYM Councillor – അഡ്വ. സാം സണ്ണി (പാലാ കത്തീഡ്രൽ യൂണിറ്റ്) [ nominated post]

SMYM Councillor – പ്രതീക്ഷാ രാജ് ( പാലാ കത്തീഡ്രൽ യൂണിറ്റ്) [ nominated post]