പാലാ രൂപതയ്ക്കു വേണ്ടി ഈ വർഷം അഭിഷിക്തരാകുന്നവർ

പാലാ രൂപതയ്ക്കു വേണ്ടി ഈ വർഷം അഭിഷിക്തരാകുന്നവർ