പാലാ രൂപത എപ്പാർക്കിയൽ അസംബ്ലിക്ക് തുടക്കമായി

 മാർത്തോമ്മാശ്ലീഹായുടെ ഭാരതപ്രവേശനദിനത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിറഞ്ഞ് പാലാ രൂപത മൂന്നാമത് എപ്പാർക്കിയൽ അസംബ്ലിക്ക് തുടക്കമായി.