അഭിവന്ദ്യ മാർ ജോസഫ് പള്ളിക്കാ പ്പറമ്പിൽ പിതാവിന്റെ മെത്രാഭിഷേകത്തിന്റെ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾ