ചെറുപുഷ്പ മിഷൻ ലീഗ് പാലാ രൂപത പ്രവർത്തനവർഷ ഉദ്ഘാടനം