താക്കീത് | കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ യുവസാഗരം

താക്കീത് | കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ യുവസാഗരം   SMYM, AKKCC, VIGILANCE COMMISSION, KANJIRAPALLY, PALA, CHANGANASSERRY DIOCESES