മാർ സ്ലീവ മെഡിസിറ്റിയുടെ അരുവിത്തുറ സർവീസ് സെൻ്ററിൻ്റെ ആശീർവാദം