സെന്റ് തോമസ് പ്രസ് ബുക്സ്റ്റാളിൽ മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട് ആർട്ട് ഗാലറിയുടെ വെഞ്ചിരിപ്പും ഉദ്‌ഘാടനവും നിർവഹിക്കുന്നു.